วันนี้เราจะพาเพื่อนๆ มาทำความรู้จักกับ ไก่ฟ้าหลังเทา (Kalij Pheasant) ไก่ฟ้าหลังเทาเป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง ที่ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมาย

เป็นสัตว์ป่าที่ได้รับความนิยมอย่างมากเพราะด้วยความสวยงามและยังเป็นสัตว์เศรษฐกิจ และทางราชการยังได้มีกฎหมายที่อนุญาตให้บุคลธรรมดา หรือนิติบุคล สามารถเพราะพันธุ์ไก่ฟ้าหลังเทาได้ แต่ต้องมีหลักฐานการได้มา หรือการครอบครองหรือระบุว่าได้มาจากที่ใดอย่างชัดเจน เพื่อการเพราะเลี้ยงที่ถูกต้องตามกฎหมาย

 ไก่ฟ้าหลังเทาตัวเมีย

ลักษณะทั่วไปของ ไก่ฟ้าหลังเทา (Kalij Pheasant)

ตัวผู้มีหนังหน้ากากสีแดง มีขนเป็นพุ่มหงอนยาวสีดำบนหัวชี้ไปด้านหลัง ลำตัวด้านบนมีขนสีดำสลับขาวซึ่งทำให้เห็นเป็นสีเทาเข้ม บริเวณหลังตอนท้ายและตะโพกอาจมีลายแต้มสีขาว ลำตัวด้านล่างมีสีดำ หางคู่กลางมีสีขาว ที่โคนปีกมีขนสีขาวแซมอยู่ชัดเจน ตัวเมียใบหน้าสีแดง

ขนจุกหงอนสีน้ำตาลชี้ไปด้านหลัง ลำตัวด้านบนสีน้ำตาล บริเวณรอบคอตลอดจนลำตัวด้านล่างมีลายบั้งรูปตัว “V” สีขาว สีแข้งและนิ้วเท้าทั้งสองเพศถ้าเป็นไก่ฟ้าหลังเทาแข้งเทาจะมีสีเทา และถ้าเป็นไก่ฟ้าหลังเทาแข้งแดงจะมีสีแดง

ตัวผู้และตัวเมียมีลักษณะไม่เหมือนกัน ตัวผู้มีลักษณะต่างจากตัวผู้ของไก่ฟ้าหลังขาวคือมีขนที่หางมีสีเข้มกว่าหงอนบนหัวแคบและยาวกว่าตัวเมียมีลายเป็นรูปตัววีสีครีมอยู่บริเวณรอบคอและทาง ด้านล่างของตัวอยู่ทั่วไป ขนทางด้านบนของตัวมีสีน้ำตาล ทางด้านล่างของตัวสีอ่อนกว่าบนหลัง

ไก่ฟ้าหลังเทาตัวผู้มีหนังหน้ากากสีแดง มีขนเป็นพุ่มหงอนยาวสีดำบนหัวชี้ไปด้านหลังล้าตัวด้านบนมีขนสีดำสลับขาวซึ่งท้าให้เห็นเป็นสีเทาเข้ม บริเวณหลังตอนท้ายและตะโพกอาจมีลายแต้มขาว ล้าตัวด้านล่างมีสีดำ หางคู่กลางมีสีขาว ที่โคนปีกมีขนสีขาวแซมอยู่ชัดเจน ตัวเมียใบหน้าสีแดงขนจุกหงอนสีน้ำตาลชี้ไปด้านหลัง ล้าตัวด้านบนสีน้ำตาล

ไก่ฟ้าหลังเทา

ถิ่นอาศัยและอาหาร

ถิ่นอาศัยและอาหารของไก่ฟ้าหลังเทาเราจะพบในเทือกเขาหิมาลัย จีน ไทย และพม่า ประเทศไทยพบทางภาคเหนือด้านตะวันตกและภาคตะวันตก เรื่อยไปถึงคอคอดกระในภาคใต้ ไก่ฟ้าหลังเทาอาศัยอยู่ตามป่าดงดิบแล้งและป่าดงดิบเขาที่ระดับความสูง 600 – 1,200 เมตร

จากระดับน้ำทะเลไก่ฟ้าหลังเทาแข้งแดงจะพบได้บนเทือกเขาตะนาวศรี ตั้งแต่จังหวัดตาก กาญจนบุรี จนถึง ประจวบคีรีขันธ์ ส่วนไก่ฟ้าหลังเทาแข้งดำ จะพบได้ตั้งแต่จังหวัดตากขึ้นไปถึงแม่สอดจนสุดเทือกเขาตะนาวศรีและส่วนอาหารของไก่ฟ้าได้แก่ แมลง ตัวหนอน ไส้เดือน สัตว์ขนาดเล็ก และเมล็ดพืชบางชนิด เช่น ขุยไผ่ เมล็ดหญ้า ผลไม้สุก ในกรงเลี้ยงสามารถเลี้ยงด้วยอาหารไก่สำเร็จรูป ที่มีขายทั่วไปแสริมด้วยหนอนนกผลไม้ต่างๆ และวิตามินชนิดละลายน้ำ

ขาย ไก่ฟ้า หลัง เทา

พฤติกรรม , การสืบพันธุ์

ไก่ฟ้าหลังเทาชอบอยู่เป็นคู่หรือเป็นฝูงเล็กๆ เวลาตกใจมักจะบินหนีไก่ฟ้าหลังเทามีนิสัยปกป้องอาณาเขตเช่นเดียวกับไก่ป่าและฟ้าชนิดอื่นๆ

จะออกหากินเวลากลางวันและนอนตามต้นไม้สูงในเวลากลางคืนการสืบพันธุ์อยู่ในช่วงเดือนมีนาคม – พฤษภาคม ชอบท้ารังตามแอ่งบนพื้นดินใต้กอไม้รก ๆ รองรับด้วยใบหญ้าแห้ง วางไข่ครั้งละ 6-9 ฟอง ไข่มีตั้งแต่สีครีมจนถึงสีเนื้อแกมแดงใช้เวลาฟักไข่ทั้งสิ้น 24-25 วัน

โดยตัวเมียฟักไข่เพียงตัวเดียว ลูกนกแรกเกิดมีขนอุยปกคลุมทั่วตัว หลังออกจากไข่ 3-4 ชั่วโมงหรือเมื่อขนแห้งก็จะเดินตามแม่ไปหาอาหารได้

สถานภาพทางกฎหมาย

ไก่ฟ้าหลังเทามีสถานภาพเป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง ตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พุทธศักราช2535 ที่ได้รับอนุญาตให้เพาะพันธุ์ได้ แต่ต้องมีหลักฐานการได้มา หรือการครอบครองหรือระบุว่าจะได้มาจากที่ใดอย่างชัดเจน

ไก่ฟ้าหลังเทา ราคา

อุปนิสัย

ไก่ฟ้าหลังเทาจะอาศัยตามป่าดงดิบแล้งและป่าดงดิบเขาที่ระดับความสูง 600-1,200 เมตร จากระดับน้ำทะเล อยู่เป็นคู่หรือเป็นฝูงเล็กๆ เวลาตกใจมักใช้วิธีบินหนี ไก่ฟ้าชนิดนี้มีนิสัยป้องกันอาณาเขตเช่นเดียวกันกับไก่ป่าและไก่ฟ้าชนิดอื่น ออกหากินเวลากลางวันและหลับนอนตามคอนไม้สูงในเวลากลางคืน

อาหารที่กินได้แก่แมลง ตัวหนอน ไส้เดือนและสัตว์ขนาดเล็ก นอกจากนี้ยังกินพวกพืช เช่น ขุยไผ่ เมล็ดหญ้า ผลไม้สุกที่หล่นจากต้นโดยเฉพาะลูกไทร ในกรงเลี้ยงสามารถเลี้ยงด้วยอาหารสำเร็จรูปสำหรับไก่เนื้อหรือไก่ไข่ตามช่วงอายุต่างๆ ที่มีขายตามท้องตลาดแล้วเสริมด้วยอาหารจำพวกหนอนเลี้ยงนก ผัก ผลไม้และวิตามิน ไก่ฟ้าหลังเทาโตเต็มวัยกินอาหารสำเร็จรูปประมาณ 48.03 กรัม/ตัว/วัน

ไก่ฟ้าหลังเทาแข้งแดง

การผสมพันธุ์

ในธรรมชาติฤดูผสมพันธุ์อยู่ฤดูหนาวต่อฤดูร้อน ในกรงเลี้ยงอยู่ระหว่างกุมภาพันธ์-มิถุนายน ทำรังตามซุ้มก่อหญ้า กอไผ่ อาจมีวัสดุพวกหญ้าหรือใบไม้รองก้นรัง วางไข่สีครีมหรือสีขาวแก้มเนื้อ จำนวน 6-9 ฟอง

ในกรงเลี้ยงมักไข่ตามมุมกรงหรือที่เตรียมไว้ให้ ทั้งสองชนิดมีวงจรไข่และการวางไข่แต่ละฟองในแต่ละตับไม่คงที่โดยมีระยะห่างการวางไข่แต่ละฟองส่วนใหญ่ 1 วัน รองลงไปคือ 2 วัน ไข่ไก่ฟ้าหลังเทาแข้งตะกั่วมีลักษณะเรียวยาว มีสีเปลือกไข่ตั้งแต่สีขาวนวลถึงสีน้ำตาลอมชมพู

ไข่มีน้ำหนัก 40.44 กรัม กว้าง 37.86 ม.ม. ยาว 51.73 ม.ม. ดัชนีรูปร่างไข่ 73.19% ไข่ไก่ฟ้าหลังเทาแข้งแดงมีขนาดรูปร่างไข่และสีเปลือกไข่คล้ายกับไข่ไก่ฟ้าหลังเทาแข้งตะกั่ว ไข่มีน้ำหนัก 36.37 กรัม

กว้าง 36.34 ม.ม. ยาว 49.37 ม.ม. ดัชนีรูปร่างไข่ 73.61% ทั้งสองชนิดใช้เวลาฟักประมาณ 24-26 วัน

ลูกไก่ฟ้าหลังเทาแรกเกิดมีน้ำหนักเฉลี่ย 25.41 กรัม และ 26.35 กรัมตามลำดับ ไก่ฟ้าหลังเทาจะวางไข่ทดแทนหากมีการนำไข่ออกไปเช่นเดียวกับไก่ฟ้าชนิดอื่น ลูกไก่ฟ้าหลังเทาจะเป็นตัวเต็มวัยพร้อมที่จะผสมพันธุ์ได้เมื่ออายุ 2-3 ปี