Tuesday, December 25, 2018

สัตว์ป่าคุ้มครอง

ส่วนสัตว์ป่าคุ้มครอง หมายถึง สัตว์ป่าตามที่กระทรวงกำหนดให้เป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง และมีชื่ออยู่ในบัญชีแนบท้ายของกฎกระทรวง ประกอบด้วยสัตว์ป่าจำพวกสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม 201 ชนิด นก 952 ชนิด สัตว์เลื้อยคลาน 91 ชนิด สัตว์สะเทินน้ำสะเทินบก 12 ชนิด แมลง 20 ชนิด ปลา 14 ชนิด และสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังอื่น ๆ 12 ชนิด เช่น กระทิง กระรอกบิน กวาง เก้ง ชะมด ชะนี ไก่ป่า นกยูง นกแร้ง นกเงือก งูสิง งูเหลือม ปูเจ้าฟ้า เป็นต้น ซึ่งกฎหมายไม่อนุญาตให้ล่าหรือมีไว้ในครอบครอง ซึ่งรวมถึงซากของสัตว์เหล่านี้ด้วย เว้นแต่การกระทำโดยทางราชการ

Parrot

นกแก้ว (Parrot) สัตว์ป่าคุ้มครอง พร้อมการศึกษาพฤติกรรม

วันนี้เราจะพาเพื่อนๆ ทุกคนไปทำความรู้จักกับ นกแก้ว นกแก้วเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535 และเป็นสัตว์ที่ทางราชการอนุญาตให้ประชาชนเพาะเลี้ยงได้ และสำหรับวันนี้เราจะพาทุกคนไปเรียนรู้เกี่ยวกับพฤติกรรมของนกแก้วแบบละเอียด เพื่อนำข้อมูลที่ได้จากการศึกษาพฤติกรรมดังกล่าว นำมาเป็นแหล่งข้อมูลที่สำคัญ เพื่อสำหรับการศึกษาถึงการเพาะเลี้ยงและการขยายพันธุ์
หมาจิ้งจอกอาร์กติก

หมาจิ้งจอกหางพวง (Asiatic Jackal) สัตว์ป่าคุ้มครอง พร้อมการศึกษาพฤติกรรม

วันนี้เราจะพาเพื่อนๆ มาทำความรู้จักกับ หมาจิ้งจอกหางพวง – (Asiatic Jackal) หลายๆ คนเคยจะได้ยินหรือคุ้นหูกับชื่อ หมาจิ้งจอก ด้วยรูปร่างหน้าตาที่คล้ายกับสุนัขไทยทั่วไป หรือสุนัขบ้านที่เราคุ้นเคย แต่สำหรับบางคนก็ยังคงไม่ค่อยเข้าใจกับหมาจิ้งจอกกันเท่าไหร่หนัก ดังนั้นทำให้วันนี้เราจึงจะพาเพื่อนๆ ที่สนใจเกี่ยวกับการศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมของสัตว์ชนิดนี้ ไม่ว่าจะเป็นนิสัยการใช้ชีวิต , การหาอาหาร , ถิ่นอาศัย และอื่นๆ ที่เป็นข้อมูลที่มีประโยชน์ เราจะพาไปศึกษาพร้อมๆ กันครับ
แมวป่า ราคา

แมวป่า สัตว์ป่าคุ้มครองใกล้สูญพันธุ์ พร้อมการศึกษาพฤติกรรม

วันนี้เราจะพาเพื่อนๆ ทุกคนมาทำความรู้จักกับ แมวป่า แมวป่าเป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง ขึ้นบัญชีหมายเลข 1 สำหรับประเทศไทย เพราะในปัจจุบันเราไม่สามารถพบเจอแมวป่าได้แบบง่ายๆ แล้ว ทำให้ทางราชการได้ออกกฎหมายมาคุ้มครองสัตว์ป่าประเภทนี้ และด้วยการล่าของนายพราน หรือการบุกรุกป่าของมนุษย์จึงทำให้แมวป่าชนิดนี้ได้ถูกคุกคามการใช้ชีวิตเป็นจำนวนมาก จนท้ายที่สุดแมวชนิดนี้ได้ถูกจัดให้เป็นสัตว์คุ้มครองของประเทศไทย เพื่อลดการล่าและการคุกคาม และสำหรับวันนี้เราจะพาทุกคนไปศึกษาพฤติกรรมเกี่ยวกับแมวป่าแบบละเอียด เพื่อนำข้อมูลที่ได้ไปศึกษาและทำการวิจัยต่อไป
สกุล เสือ ลาย เมฆ

เสือลายเมฆบอร์เนียว สัตว์ป่าคุ้มครอง พร้อมการศึกษาพฤติกรรม

วันนี้เราจะพาเพื่อนๆ  ทำมาทำความรู้จักกับ เสือลายเมฆบอร์เนียว เสือลายเมฆบอร์เนียว เป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง เพราะในปัจจุบันเราไม่สามารถพบเจอเสือลายเมฆบอร์เนียวได้แบบง่ายๆ ด้วยการล่าของนายพราน หรือการบุกรุกป่าของมนุษย์จึงทำให้เสือลายเมฆบอร์เนียวชนิดนี้ได้ถูกคุกคามเป็นจำนวนมาก จนท้ายที่สุดแล้วเสือลายเมฆบอร์เนียวชนิดนี้ได้ถูกจัดให้เป็นสัตว์คุ้มครองของประเทศไทย เพื่อลดการล่าและการคุกคาม และสำหรับวันนี้เราจะพาทุกคนไปศึกษาพฤติกรรมเกี่ยวกับเสือลายเมฆบอร์เนียวแบบละเอียด เพื่อนำข้อมูลที่ได้ไปศึกษาและทำการวิจัยต่อไป ทั้งนี้เราจะพาทุกคนไปเรียนรู้ถึงข้อมูลพื้นฐานที่สำคัญเกี่ยวกับเสือลายเมฆบอร์เนียวแบบลงลึกและแบบละเอียด อย่ารอช้าเราไปพร้อมรู้พร้อมๆ กันเลย
แมวป่าลายเสือ

แมวป่าหัวแบน flat-headed cat สัตว์ป่าคุ้มครอง พร้อมการศึกษาพฤติกรรม

วันนี้เราจะพาเพื่อนๆ ทุกคนมารู้จักกับ แมวป่าหัวแบน แมวป่าหัวแบนเป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง ขึ้นบัญชีหมายเลข 1 สำหรับประเทศไทย เพราะในปัจจุบันเราไม่สามารถพบเจอแมวป่าหัวแบนได้แบบง่ายๆ แล้ว ด้วยการล่าของนายพราน หรือการบุกรุกป่าของมนุษย์จึงทำให้แมวป่าหัวแบนชนิดนี้ได้ถูกคุกคาม เป็นจำนวนมาก จนท้ายที่สุดแมวชนิดนี้ได้ถูกจัดให้เป็นสัตว์คุ้มครองของประเทศไทย เพื่อลดการล่าและการคุกคาม และสำหรับวันนี้เราจะพาทุกคนไปศึกษาพฤติกรรมเกี่ยวกับแมวป่าหัวแบนแบบละเอียด เพื่อนำข้อมูลที่ได้ไปศึกษาและทำการวิจัยต่อไป
ประวัตินกยูง

นกยูงไทย สัตว์ป่าคุ้มครองประเภทที่1พร้อมการศึกษาพฤติกรรม

วันนี้เราจะพาเพื่อนๆ มาทำความรู้จักกับ นกยูงไทย (Green Peafowl) นกยูงจัดเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองประเภทที่ 1 ที่กฎหมายได้ให้ความคุ้มครอง แต่ทางกฎหมายก็ได้อนุญาตให้นำนกยูงไทยมาเพราะพันธุ์เลี้ยงได้ แต่ต้องมีหลักฐานการได้มา หรือการครอบครองหรือระบุว่าได้มาจากที่ใดอย่างชัดเจน เพื่อการเพราะเลี้ยงที่ถูกต้องตามกฎหมาย และสำหรับวันนี้เราจะพาทุกคนได้มาเรียนรู้ถึงกับพฤติกรรมการใช้ชีวิตของนกยูงไทยแบบละเอียด เพื่อนำข้อมูลหรือความรู้ที่ได้จะบทความนี้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์จากการเลี้ยงและการเพราะพันธุ์นกยูงไทย
ไก่จุกอินโด

ไก่จุก (Crested Wood Partridge) สัตว์ป่าคุ้มครอง พร้อมการศึกษาพฤติกรรม

วันนี้เราจะพาเพื่อนๆ มาทำความรู้จักกับ ไก่จุก หรือ Crested Partridge, Roul-roul, Red-crowned Wood Partridge หรือ Green Wood Partridge ไก่จุกจะมีโครงสร้างภายนอกจะคล้ายกับนกกระทาทุ่ง หรือ นกกระทาดง คือ ตัวป้อมหางสั้น แต่สีสันสวยงามสะดุดตามากกว่าและเป็นนกผัวเดียวเมียเดียว ไก่จุก เป็นสัตว์ป่าคุ้มครองที่ได้รับการอนุญาตให้บุคลธรรมดา หรือ นิติบุคคล สามารถเพราะพันธุ์เลี้ยงไก่จุกได้ แต่ต้องมีหลักฐานการได้มา หรือการครอบครองหรือระบุว่าได้มาจากที่ใดอย่างชัดเจน เพื่อการเพราะเลี้ยงที่ถูกต้องตามกฎหมาย
ไก่หน้าเขียว กินอะไร

ไก่ฟ้าหน้าเขียว สัตว์ป่าคุ้มครองที่อนุญาตให้เพาะพันธุ์ได้

วันนี้เราจะพาเพื่อนมาทำความรู้จักกับ ไก่ฟ้าหน้าเขียว เป็นไก่ฟ้าที่มีความสวยงามชนิดหนึ่งของประเทศไทย มีลักษณะเด่นคือมีแผ่นหนังที่หน้าสีฟ้า ต่างจากไก่ฟ้าชนิดอื่นๆ ที่มีแผ่นหนังสีแดง ไก่ฟ้าเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองที่ได้รับความนิยมอย่างมาก ด้วยความสวยงามของรูปร่างหน้าตา ทำให้สัตว์ป่าคุ้มครองชนิดนี้ได้รับการอนุญาตให้บุคลธรรมดาสามารถเพราะพันธุ์เลี้ยงไก่ฟ้าหน้าเขียวได้ แต่ต้องมีหลักฐานการได้มา หรือการครอบครองหรือระบุว่าได้มาจากที่ใดอย่างชัดเจน เพื่อการเพราะเลี้ยงที่ถูกต้องตามกฎหมาย
ไก่ฟ้าหลังเทา

ไก่ฟ้าหลังเทา (Kalij Pheasant) สัตว์ป่าคุ้มครอง พร้อมการศึกษาพฤติกรรม

วันนี้เราจะพาเพื่อนๆ มารู้จักกับ ไก่ฟ้าหลังเทา (Kalij Pheasant) ไก่ฟ้าหลังเทาเป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง ที่ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมาย เป็นสัตว์ป่าที่ได้รับความนิยมอย่างมากเพราะด้วยความสวยงามและยังเป็นสัตว์เศรษฐกิจ และทางราชการยังได้มีกฎหมายที่อนุญาตให้บุคลธรรมดา หรือนิติบุคล สามารถเพราะพันธุ์ไก่ฟ้าหลังเทาได้ แต่ต้องมีหลักฐานการได้มา หรือการครอบครองหรือระบุว่าจะได้มาจากที่ใดอย่างชัดเจน
hyena

หมาใน หรือ หมาแดง สัตว์ป่าคุ้มครอง พร้อมการศึกษาพฤติกรรม

วันนี้เราจะพาเพื่อนๆ มารู้จักกับ หมาใน หรือ หมาแดง หมาในเป็นสัตว์ป่าชนิดหนึ่งที่เราสามารถพบเห็นได้แต่น้อยมาก หมาในจะไม่ชอบคน โดยนิสัยส่วนใหญ่จะเลี่ยงคน และเป็นสัตว์ที่หวงอาหารมาก และวันนี้เราจะพาเพื่อนๆ มาศึกษาถึงพฤติกรรมการใช้ชีวิตของหมาใน แบบละเอียด เพื่อนำข้อมูลที่เราศึกษาได้มา ใช้เป็นประโยชน์ในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการศึกษาถึงการขยายพันธุ์ และการทดสอบในด้านต่างๆ ที่เป็นผลดีต่อธรรมชาติ

น่าสนใจ