Sunday, February 17, 2019
Home สัตว์สงวนและสัตว์ป่าคุ้มครอง

สัตว์สงวนและสัตว์ป่าคุ้มครอง

สัตว์สงวนและสัตว์ป่าคุ้มครอง เป็นสัตว์ป่าหายากหรือกำลังจะสูญพันธุ์ จึงห้ามล่าหรือมีไว้ในครอบครอง ทั้งสัตว์ที่ยังมีชีวิตหรือซากสัตว์ เว้นแต่กระทำเพื่อการศึกษาวิจัยทางวิชาการ หรือเพื่อกิจการสวนสาธารณะ โดยได้รับอนุญาตจากอธิบดีกรมป่าไม้เป็นกรณีพิเศษ ซึ่งกฎหมายไม่อนุญาตให้ล่าหรือมีไว้ในครอบครอง ซึ่งรวมถึงซากของสัตว์ป่าที่สงวนและสัตว์ป่าคุ้มครองทุกชนิดด้วย เว้นแต่การกระทำโดยทางราชการ

No posts to display

น่าสนใจ